สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปเที่ยว

แสดงบทความทั้งหมด
ไปแบบผจญภัย
ทะเล
ไปแบบครอบครัว
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไปกันเป็นคู่(โรแมนติก)
ไปต่างประเทศ
5 ร้านอาหารยอดนิยม
ร้านปะการัง-บางแสน ร้านปะการัง บางแสน
ริมทะเล บรรยากาศดียามเย็น อาหารอร่อยและสด มีที่จอดรถ...
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู
ไส้กรอกอีสาน ไส้หมูบดผสมวุ้นเส้น ใช้เครื่องอย่างดี...
พรชัยขนมปัง พรชัยขนมปัง
ร้านขนมปัง ที่มีเมนูหลากหลาย ตั้งอยู่ที่ตลาดยอด พระนคร เมนูเ...
โกทิ-หัวหิน โกทิ หัวหิน
ร้านเก่าแก่คู่ อ.หัวหิน มากว่า 50 ปี ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งหัวหิ...
อาม้า-เบเกอรี่ อาม้า เบเกอรี่
จำหน่ายขนมปังไส้ทุกชนิด เค้ก และคุกกี้ต่างๆ รับสั่งทำเค้ก อา...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ศิลปะและวัฒนธรรม    >   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ tao    Share
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร    ขื่อ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

   

   ที่ตั้ง : ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

   URL : http://www.sac.or.th/main/index.php

   ประเภท : พิพิธภัณฑ์

  จุดเด่น :

 

เวลาทำการ
 
ห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
  วันเสาร์    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 
ห้องนิทรรศการ   วันจันทร์ - เสาร์   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.
 
ห้องสมุดชุมชน   วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
      วันเสาร์   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  รายละเอียด :
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เริ่มโครงการ
จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี
ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี พระราชปรารภว่า
ประเทศไทยควรจะมี ศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้
เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
 
โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็น
หน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปรับรูปแบบการดำเนินงาน
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการบริหารงานและความเป็นสากล
จึงได้เสนอโครงการให้ศูนย์ฯ ทดลองดำเนินงานในรูปแบบใหม่ไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี
มีกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ
ริเริ่มจัดทำ มีอาทิ การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ
และในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
การบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ
 
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ซึ่งศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง ๕ ปี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ
ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับ ของทบวงมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และเอื้ออำนวยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สาธารณชน และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
 
ข้อมูลจาก sac.or.th

  เงื่อนไข :

 

โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙
โทรสาร ๐-๒๘๘๐-๙๓๓๒
อีเมล์ webmaster@sac.or.th
โฮมเพจ http://www.sac.or.th/

แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 5276 โหวต : 1
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   ตลาดพลู  (2470)
   พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  (4224)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-เรือพระราชพิธี  (4772)
   ซาฟารีเวิลด์  (2566)
   พระที่นั่งอนันตสมาคม  (4388)
   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  (4838)
   สวนรถไฟ  (9796)
   อาร์ตอินพาราไดซ์  (2163)
   บ้านตุ๊กตาบางกอกดอลล์  (4610)
   วัดอรุณ  (6549)
   สวนสยาม  (2632)
   สะพานพระราม9  (15467)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-หอศิลป  (590)
   บ้านบางเขน  (1353)
   พระตำหนักสวนหงส์  (4355)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  (1250)
   วัดไตรมิตร  (3262)
   พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  (5066)
   วัดอินทรวิหาร  (4349)
   พัฒน์พงศ์  (11102)
ร้านอาหาร
   iy  (1509)
   ร้านเจ้โอว  (2468)
   เจ๊เจี่ย  (2481)
   ผัดไทกุ้งสดเฮียดำ  (3115)
   อ่าวกระเบนซีฟู๊ด  (3110)
   ร้านอาหารบ้านตากอากาศ  (6551)
   ทีเฮ้าส์  (3680)
   ผัดไทยโอเคตลาดเก่า  (1759)
   ชวนชม  (4679)
   Isshin  (4165)
   ยากิโทริ  (4490)
   เย็นตาโฟปักกิ่ง  (2863)
   ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนรสชาววัง  (6111)
   กาลครั้งหนึ่ง-ณ-เรื่อนเจ้าคุณอู๋  (4586)
   the-breeze-restaurant  (5094)
   venice-vanich  (4287)
   ร้านอาหารประสบสุข  (4624)
   ร้านไอติมลุงชวน  (1514)
   เย็นตาโฟวัดแขก  (5553)
   ทรีแมงโก้  (10070)
ที่พัก
   โรงแรมนารายณ์  (6014)
   ใบหยกสูท-โฮเทล  (6528)
   คลาสสิก-เพลส-โฮเทล  (5686)
   โรงแรมพินนาเคิ้ล-ลุมพินี  (5686)
   โรงแรมอาโนมา  (4609)
   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่า  (6847)
   prayapalazzo  (5179)
   เม-โทร-พ้อยท์  (4916)
   เดอะ-ซันไลซ์-เรสซิเดนท์  (4803)
   โรงแรม-เดอะ-พลาซ่า  (4606)
   โรงแรมสีลม-ซีรีน  (5407)
   10ที่พักประจวบราคาถูก  (0)
   โรงแรม-เรดิสัน  (5662)
   จักรพงษ์-วิลล่า-chakrabongse-villas  (6587)
   บางกอก-ซิตี้-อินน์  (4740)
   บุรีธารา-รีสอร์ท-กรุงเทพ  (4992)
   บางกอก-บูติค-โฮเทล  (5881)
   บันยัน-ทรี-กรุงเทพฯ  (5433)
   โรงแรมพินนาเคิล-สุขุมวิท-อินน์  (4701)
   แอมบาสเดอร์-กรุงเทพฯ  (5460)
ของฝาก
   เรนฮิลล์  (2690)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (3782)
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (6715)
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (2815)
   the-aurora-gems  (6357)
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (2698)
   Senafest  (2199)
   พี่แก้วของฝาก  (3344)
   intintersect  (2374)
   วนิลามูน  (2731)
เทศกาล
   ป็อปคัลเชอร์  (2804)
   สุขภาวะดีวิถึไทยครั้งที่3  (2804)
   เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศสลาแฟต2012  (2725)
   amarin-brand-sale-b2s-stationery-festiva  (2766)
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-5-ธันวามหาราช-2553  (11429)
   งานอมารีวอเตอร์เกทแอนด์บีเอ็มดับเบิลยู  (3580)
   ภารตะ  (2544)
   ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดงานวันเด็ก  (3557)
   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-จัดงานวันเด็ก  (3067)
   เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน  (2974)
   โมเดิร์นมัมแฟร์  (2669)
   มหกรรมสาดน้ำ-สงกรานต์  (4669)
   งานเที่ยวเมืองไทย  (2688)
   งาน-bangkok-motorbike-festival-2011  (3638)
   การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี2555  (2634)
   นิทรรศการสมยศ  (2555)
   เทศกาลเย็นทั่วหล้า-มหาสงกรานต์-กรุงเทพมหานคร  (2940)
   เบบี้ไมม์โชว์โวลุ่ม5  (2642)
   notebook--smart-phone-fair  (3027)
   ไบโอบิวตี้แอนด์ไบโอฟิต2012  (2441)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)