สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปเที่ยว

แสดงบทความทั้งหมด
ไปแบบผจญภัย
ทะเล
ไปแบบครอบครัว
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไปกันเป็นคู่(โรแมนติก)
ไปต่างประเทศ
5 ร้านอาหาร Delivery
mk-gold-บุฟเฟ่ต์ mk gold บุฟเฟ่ต์
สุกกี้เอ็มเค + ติ๋มซำ บุฟเฟ่ต์ มีกว่า 90 รายการอาหาร ภายใน 1...
pizza-company pizza company
สั่งซื้อ Pizza Company ทางอินเตอร์เน๊ต ง่ายมากเพียงแค่คลิ๊กท...
โออิชิ-เดลิเวอรี่ โออิชิ เดลิเวอรี่
โออิชิ เดลิเวอรี่...
ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง
ฮั่วเซ่งฮง ภัตตาคารจีน เปิดบริการมายาวนานกว่า 35 ปี...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ศิลปะและวัฒนธรรม    >   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ tao    Share
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร    ขื่อ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

   

   ที่ตั้ง : ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

   URL : http://www.sac.or.th/main/index.php

   ประเภท : พิพิธภัณฑ์

  จุดเด่น :

 

เวลาทำการ
 
ห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
  วันเสาร์    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 
ห้องนิทรรศการ   วันจันทร์ - เสาร์   เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.
 
ห้องสมุดชุมชน   วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
      วันเสาร์   เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  รายละเอียด :
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เริ่มโครงการ
จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชา มานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมี
ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเคยทรงมี พระราชปรารภว่า
ประเทศไทยควรจะมี ศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้
เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
 
โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็น
หน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕
ต่อมาในพ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปรับรูปแบบการดำเนินงาน
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการบริหารงานและความเป็นสากล
จึงได้เสนอโครงการให้ศูนย์ฯ ทดลองดำเนินงานในรูปแบบใหม่ไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี
มีกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ
ริเริ่มจัดทำ มีอาทิ การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ
และในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
การบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ
 
ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ซึ่งศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง ๕ ปี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ
ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับ ของทบวงมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และเอื้ออำนวยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สาธารณชน และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็น
องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
 
ข้อมูลจาก sac.or.th

  เงื่อนไข :

 

โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙
โทรสาร ๐-๒๘๘๐-๙๓๓๒
อีเมล์ webmaster@sac.or.th
โฮมเพจ http://www.sac.or.th/

แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 5245 โหวต : 1
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  (3735)
   บ้านศิลปินคลองบางหลวง  (2844)
   LHONG1919  (1004)
   วัดบวรนิเวศวิหาร  (7950)
   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (5245)
   ตึกถาวรวัตถุ  (4542)
   สะพานพระราม8  (12545)
   ล้ง1919LHONG1919  (966)
   ตลาดคลองบางมด  (1329)
   เอเชียทีค-เดอะ-ริเวอร์ฟร้อนท์  (55679)
   ตลาดน้ำตลิ่งชัน  (10769)
   ศาลหลักเมือง  (7114)
   ตลาดพลู  (2440)
   วัดยานนาวา  (4041)
   สะพานภูมิพล  (13410)
   พัฒน์พงศ์  (11068)
   สวนหลวง-ร9  (10364)
   สุดยอดบ้านพักเกาะลันตา  (0)
   พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเษกดุสิต  (3951)
   สวนงูสภากาชาดไทย  (9345)
ร้านอาหาร
   veeree  (3603)
   ส้มตำเจีแดง  (3645)
   เซนไดราเมนมอคโคริ-ร้านอาหารญี่ปุ่น  (5920)
   มนต์นมสดมาบุญครอง  (3381)
   ก๋วยจั๊บสะท้านฟ้า  (4028)
   ซู้ดนูดเดิล  (3303)
   แองเจลินี่  (3842)
   waterside-resort-restanrant  (4775)
   เส่ย  (4802)
   ร้านดิไอรอนแฟรี่ส์  (1914)
   ร้านขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น-after-you  (4869)
   seefah-delivery  (13715)
   อกุ้งเผา  (593)
   river-bar  (5070)
   ซังกุง  (3555)
   เกนกิ-ซูชิ  (3711)
   ร้านอาหาร-ซุ้มไผ่  (8284)
   อรทัยซูซิ  (760)
   gyuma-japanese-bbq-buffet  (3916)
   spice-cafe  (4538)
ที่พัก
   บางกอก-บูติค-โฮเทล  (5844)
   โรงแรม-นิวเวิลด์-ลอร์ด  (6655)
   โรงแรม-ตะวันนา  (9552)
   อมารี-ซิตี้-ลอร์ด  (4758)
   เช็คอินน์-คอนวีเนียน-ลีฟวิ่ง  (4807)
   บางกอก-ซิตี้-อินน์  (4710)
   คลาสสิก-เพลส-โฮเทล  (5655)
   โรงแรม-รอยัล-ออร์คิด-เชอราตัน  (8008)
   โรงแรม-โนโวเทล-สุวรรณภูมิ-แอร์พอร์ต  (6764)
   บ้านดินสอ  (8075)
   เม-โทร-พ้อยท์  (4885)
   โรงแรมทองทารีสอร์ท-แอนด์-สปา  (5065)
   siam-at-siam-design-hotel  (6168)
   โรงแรม-ยูนิโก้-แกรนด์-สีลม  (4634)
   ลำพู-ทรีเฮาส์  (6232)
   นูโวโฮเทล  (4024)
   เซ็นทารา-แกรนด์-แอท-เซ็นทรัลเวิล์ด  (6315)
   โรงแรมพินนาเคิล-สุขุมวิท-อินน์  (4665)
   โรงแรม-เดอะ-พลาซ่า  (4572)
   diamond-house  (5425)
ของฝาก
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (2784)
   เรนฮิลล์  (2650)
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (6683)
   intintersect  (2332)
   วนิลามูน  (2696)
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (2668)
   Senafest  (2151)
   the-aurora-gems  (6290)
   พี่แก้วของฝาก  (3312)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (3748)
เทศกาล
   amarin-brand-sale-b2s-stationery-festiva  (2737)
   มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิกครั้งที่-11  (2983)
   งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ  (2848)
   งานแห่เจ้าแม่วัดแขก-2554  (8904)
   มหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทยมหัศจรรย์ท่องโลก2555  (3227)
   งานแสดงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพและส่วนผสมอาหาร  (2326)
   มิวเซียมสยามจัดเทศกาลวันเด็ก  (2652)
   อาคารรัฐสภาจัดงานวันเด็ก  (2778)
   ภารตะ  (2515)
   บางกอกอินเตอร์เนชัลแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33  (2555)
   มิราเคิลไทยแลนด์แกรนด์เซล2012มหัศจรรย์แบนไทย  (3129)
   ถนนข้าวสารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร2556  (2853)
   เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่-16  (2904)
   fashion-watch-fair  (2603)
   โมเดิร์นมัมแฟร์  (2641)
   ป็อปคัลเชอร์  (2776)
   งานเที่ยวเมืองไทย  (2665)
   งานแสดงสินค้าเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติและอุตสาหกรรมเครื่องเขียนครั้งที่3  (2593)
   มหกรรมสาดน้ำ-สงกรานต์  (4645)
   กิจกรรมสรงนํ้าพระรับสงกรานต์  (3139)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)